Úvod Základní škola, Husova 11

 

Charakteristika školy

Základní škola Hořice je jedinou školou v hořickém regionu, zřízenou podle § 16, odst. 9 školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením, více vadami a autismem. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí ten, komu brání především jeho zdravotní stav, v začlenění se do běžného vzdělávání. Základní škola je umístěna ve středu města, v historické budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Žáci naší školy doházejí do školní jídelny na nedalekou Střední školu řemesel, kde se žáci a pedagogové stravují. Školní jídelna zajišťuje pestrou a vyváženou stravu. Základní prioritou je příprava pokrmů z čerstvých a kvalitních surovin.

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Důraz je kladen na speciálně pedagogické požadavky, individuální přístupy k žákům a jejich maximální začlenění do společnosti. Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují speciální pedagogové v úzké spolupráci s asistenty pedagoga. Žáci jsou vzdělávání speciálními vzdělávacími metodami.

U školy je pozemek, který je z části využíván v hodinách pěstitelských prací při pracovních činnostech, a je též využíván pro relaxaci a práci v přírodě. Pergola se stylovým zahradním nábytkem slouží k odpočinku i výuce na čerstvém vzduchu. Pro výuku tělesné výchovy využíváme celoročně, bezúplatně halu a hřiště Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, případně hřiště Střední školy řemesel.

Součástí školy je též školní družina, kde probíhá výchova mimo vyučování. Hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Vychovatelka ve školní družině je zároveň třídní učitelkou v jedné z tříd.

V průběhu školního roku škola pořádá výlety, exkurze, odborné besedy a školu v přírodě. Samozřejmostí jsou školní projekty. Žáci se též účastní sportovních akcí, kde bývají z pravidla úspěšní. Cílem základní školy, kde se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením, je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednosti a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště či praktické školy. Absolventi získávají základní poznatky ze všeobecně vzdělávacích předmětů.

Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního a tělesného postižení. Snažíme se o zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Díky vybavení rehabilitačními i výukovými pomůckami, programy a příslušenstvím počítačové techniky se nám toto poslání daří naplňovat. Na naší škole se snažíme vytvářet rodinné prostředí. Žákům poskytujeme pocit bezpečí, jistoty a klidu. Snahou všech zaměstnanců je, aby k nám žáci chodili rádi a aby během školní docházky zvládli maximálně rozvinout své schopnosti a dovednosti.