Základní škola speciální

 

ZŠ SPECIÁLNÍ
Žáci, kteří se vzdělávají podle ŠVP  ZŠS Poznáváme svět I. se v průběhu desetileté povinné školní docházky  učí především zvládnout základy čtení, psaní, počítání. Žáci jsou  hodnoceni širším slovním hodnocením. Neodmyslitelnou součástí je i rozvoj  zručnosti a základy práce s počítačem. ŠVP  ZŠS Poznáváme svět II. Posláním této speciální třídy je poskytovat výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální péči těžce postiženým žákům, zlepšovat kvalitu života dětí. Získají základy vzdělání.

Charakteristika školy

Základní škola Hořice je jedinou školou v hořickém regionu, zřízenou podle § 16, odst. 9 školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením, více vadami a autismem. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí ten, komu brání především jeho zdravotní stav, v začlenění se do běžného vzdělávání. Základní škola je umístěna ve středu města, v historické budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Žáci naší školy doházejí do školní jídelny na nedalekou Střední školu řemesel, kde se žáci a pedagogové stravují. Školní jídelna zajišťuje pestrou a vyváženou stravu. Základní prioritou je příprava pokrmů z čerstvých a kvalitních surovin.

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Důraz je kladen na speciálně pedagogické požadavky, individuální přístupy k žákům a jejich maximální začlenění do společnosti. Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují speciální pedagogové v úzké spolupráci s asistenty pedagoga. Žáci jsou vzdělávání speciálními vzdělávacími metodami.

U školy je pozemek, který je z části využíván v hodinách pěstitelských prací při pracovních činnostech, a je též využíván pro relaxaci a práci v přírodě. Pergola se stylovým zahradním nábytkem slouží k odpočinku i výuce na čerstvém vzduchu. Pro výuku tělesné výchovy využíváme celoročně, bezúplatně halu a hřiště Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, případně hřiště Střední školy řemesel.

Budova je dvoupatrová a bezbariérová. Pro žáky s tělesným postižením byl vybudován výtah. V přízemí v první části nalezneme šatnu s novým mobiliářem, sklad materiálu a prostornou dílnu, velmi dobře vybavenou nářadím a materiálem, důležitým k výrobě nejrůznějších výrobků v rámci pracovních činností. Nachází se zde i keramická pec. V druhé části je herna se sportovním náčiním, využívaná k celoškolním akcím a občasným tělesným výchovám, úklidová místnost a umývárna, ve které je masážní stůl, sprcha a WC pro žáky s tělesným postižením. V prvním patře se nachází nově zrekonstruovaná cvičná kuchyně a školní družina, kde je dostatek hraček a stavebnic, televize, knihovna a pianino. V tomto patře je dále sklad učebnic a pomůcek, kabinet, sborovna a kancelář zástupce ředitele. Škola je vybavena žákovskou a učitelskou knihovnou, která obsahuje dostatečné množství příslušné beletrie, encyklopedií a odborně i populárně naučných titulů. Ve druhém patře jsou tři třídy, relaxační místnost se stolním fotbalem a nově zrekonstruovaná počítačová učebna vybavená moderními počítači s výukovými softwary, které umožňují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami fixaci získaných kompetencí, např. ve výuce matematiky, českého jazyka. Výhodou je inovační přístup s možností vytvoření variabilních digitálních učebních materiálů samotným pedagogem, je vytvářen v závislosti na speciálních vzdělávacích potřebách jednotlivých žáků. Důležitým aspektem je zjevná názornost a systematičnost ve výuce. Ve dvou třídách jsou interaktivní tabule, díky kterým mohou pedagogové optimálně vést výuku a využít tak speciální - výchovně vzdělávací metody. Výuka je díky těmto tabulím efektivnější a žáky motivuje k lepší práci a fixaci získaných poznatků. V další třídě je k dispozici notebook napojený na velkoplošnou obrazovku. Většina tříd je dostatečně prostorná, děti mají k dispozici kobercovou část, kterou využívají při vyučování i o přestávkách. Na chodbách a schodišti mají děti, rodiče i návštěvy možnost načerpat různé informace o škole a prohlédnou si práce i úspěchy žáků. Ve výuce efektivně využíváme kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené na míru. Uplatňujeme také alternativní formy komunikace. Škola je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi i edukačním nábytkem pro žáky s tělesným postižením. Všechny učebny jsou vybaveny osvětlením podle norem EU a vytápěním akumulačními kamny. Chodby jsou opatřeny pastelovými nátěry a výtvarnými pracemi žáků, které rozzářily celou školu a nasměrovaly ji do veselého rodinného tónu. Škola spolupracuje s odbornými zařízeními především se Speciálními pedagogickými centry a Pedagogicko- psychologickými poradny, na základě jejichž doporučení vypracovává pedagog individuálně vzdělávací plán a následně využívá optimální výukové metody s přihlédnutím na přiznané podpůrné opatření žáka.

Součástí školy je též školní družina, kde probíhá výchova mimo vyučování. Hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Vychovatelka ve školní družině je zároveň třídní učitelkou v jedné z tříd.

V průběhu školního roku škola pořádá výlety, exkurze, odborné besedy a školu v přírodě. Samozřejmostí jsou školní projekty. Žáci se též účastní sportovních akcí, kde bývají z pravidla úspěšní. Cílem základní školy, kde se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením, je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednosti a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště či praktické školy. Absolventi získávají základní poznatky ze všeobecně vzdělávacích předmětů.

Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního a tělesného postižení. Snažíme se o zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Díky vybavení rehabilitačními i výukovými pomůckami, programy a příslušenstvím počítačové techniky se nám toto poslání daří naplňovat. Na naší škole se snažíme vytvářet rodinné prostředí. Žákům poskytujeme pocit bezpečí, jistoty a klidu. Snahou všech zaměstnanců je, aby k nám žáci chodili rádi a aby během školní docházky zvládli maximálně rozvinout své schopnosti a dovednosti.