Přijímací řízení

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/58/2018

SŠŘ/65/2018

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/30/2018                                                   

SŠŘ/29/2018                                                   

SŠŘ/20/2018

SŠŘ/24/2018

SŠŘ/57/2018

SŠŘ/21/2018

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/42/2018                        SŠŘ/01/2018                       

SŠŘ/33/2018                                

SŠŘ/56/2018                                

SŠŘ/31/2018

SŠŘ/41/2018

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

SŠŘ/37/2018    

 

ČALOUNICKÁ VÝROBA

SŠŘ/43/2018                                

SŠŘ/39/2018

SŠŘ/48/2018

SŠŘ/45/2018

SŠŘ/38/2018

SŠŘ/36/2018

 

BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE

SŠŘ/51/2018

SŠŘ/53/2018

SŠŘ/68/2018

 

 

 

 

 

V Hořicích, dne 23. 04. 2018                                       Mgr. Bc. Jiří Kopecký v.r.

                                                                                                     ředitel školy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019: základní školy praktické základní školy speciální

 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů se koná:

 

 

zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019:

základní školy praktické

základní školy speciální

 

 

ve čtvrtek 19.4.2018 od 14 do 18 hodin

v pátek 20.4.2018 od 14 do 16 hodin

 

v budově pracoviště základní školy, Husova 11 v místnosti č. 17 (1.patro)

 

Zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2012.

Děti budou zapsány na žádost rodičů s doporučením školského poradenského zařízení. (PPP, SPC).

Pokud poradenské zařízení dítěti doporučí - ve třídách pracují s dětmi kromě speciálních pedagogů i asistenti pedagoga

Rodiče dětí s těžším zdravotním postižením mohou požádat o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální .

 

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu doloží:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • doporučení  školského poradenského zařízení

 

Podle školského zákona je třeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a pediatra.

 

 

Informace na telefonních číslech  493 623089, 606769619 - zástupce ředitele Mgr. R. Hubáčková

 

Přijímací řízení ve Střední škole řemesel a Základní škole Hořice pro školní rok 2018/2019

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole Hořice pro školní rok 2018/2019 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat formou pohovoru, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 23. 4. 2018.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně: 

 • přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1.kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 

 

 •  má- li žák přiznaná podpůrná opatření ve smyslu Vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, přiloží k přihlášce kopii „Doporučení školského poradenského zařízení“

 

 •  po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1.3.2018) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativnímu pohovoru 
 •  ředitele školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče 24.04.2018  na webových stránkách a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy 
 •  po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2018 - §60 písm. školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

 

 •  nebudou–li obory vzdělání v 1.kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst.1, školského zákona vyhlášena další kola

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

4

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

14

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

14

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  ukončení povinné školní docházky
 •  klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo              ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy        
 •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání