Přijímací řízení

Přijímací řízení na Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2019/2020

Čtvrté kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 30. 8. 2019.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 4. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 29. 8. 2019 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

0

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

8

75-41-E/01

Pečovatelské služby

9

36-57-E/01

Zednické práce

5

41-51-E/01

Zemědělské práce

9

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

7

 

Třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 28. 6. 2019.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 27. 6. 2019 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

2

33-56-E/01

Čalounická výroba

2

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

8

75-41-E/01

Pečovatelské služby

9

36-57-E/01

Zednické práce

7

41-51-E/01

Zemědělské práce

9

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

7

 

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 31. 5. 2019.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 29. 5. 2019 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

2

33-56-E/01

Čalounická výroba

2

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

12

75-41-E/01

Pečovatelské služby

10

36-57-E/01

Zednické práce

10

41-51-E/01

Zemědělské práce

9

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

7

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2019/2020 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat formou pohovoru, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na úterý 23. 4. 2019.

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, Vyhl. 353/2016 Sb.)

 • Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak.
 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Součástí přihlášky nemusí být ověřené vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně:

 •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 1. 3. 2019 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.
 •  Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2019) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativnímu pohovoru.
 •  Ředitele školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče 24. 04. 2018 na webových stránkách školy a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 •  Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2019 - §60 g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.
 •  Nebudou–li obory vzdělání v 1. kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst.1, školského zákona vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

3

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

14

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

7

 

Kritéria přijímacího řízení:

 •  Ukončení povinné školní docházky.
 •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání.